1. Όροι χρήσης

Ιδιοκτήτρια και φορέας εκμετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας είναι η επιχειρηση με την επωνυμία «ΧΑΣΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ» και διακριτικός τίτλος «ΤΡΕΜΚΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ .» (εφεξής η Εταιρία). Ο ΑΦΜ της εταιρείας είναι 041360396 και αρμόδια
ΔΟΥ Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται Σαπφους 1 στο βαρδαρι- Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54627.

Τρόποι επικοινωνίας είναι οι εξής:
Ταχυδρομικά στη Διεύθυνση: Σαπφους 1 στο βαρδαρι- Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54627 ,.
Τηλεφωνικά στα τηλέφωνα: +30 2310 516615
email: [email protected]

 

ΓΕΜΗ: 155205404000

 

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται την αποδοχή των όρων και γι'αυτό οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας μας, οι οποίοι δεσμεύουν τον επισκέπτη. (Ο χρήστης ή επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου αποδέχεται τους παρόντες όρους πρέπει να γίνει μέλος αυτού).

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης διαφωνεί με το σύνολο ή μέρος των Όρων, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει ή να τροποποιεί τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος σε χρονική στιγμή. Κάθε είδος αλλαγής, αλλαγής, προσθήκης ή διαγραφής στους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις που θα τεθούν σε ισχύ άμεσα από τη γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να γίνει αυτό κρίνεται αναγκαίο. Μετά την άλλη μεταβολή από την εταιρεία, η χρήση της ιστοσελίδας από οποιονδήποτε χρήστη, συνεπάγεται και την αποδοχή νέων όρων στο σύνολο των αλλαγών.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει, αλλάξει, αναστέλλει, διακόψει ή τροποποιήσει τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας σε χρονική στιγμή και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

1.1. ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν παρεμποδίζεται η χρήση του από τρίτους, ο δε επισκέπτης ή ο χρήστης υποχρεούται να τον εφαρμόζει σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να προβαίνει σε όρους. σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν ή να δυσλειτουργήσουν στον δικτυακό

τόπο ή να επηρεάσουν ή να θέσει σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από την εταιρεία βλάβης μέσω αυτού. Ο παρών δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Δεν επιτρέπεται η χρήση ή σύναψη συναλλαγών από ανήλικους.

Η εταιρεία προσπαθεί να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του δικτυακού τόπου και να παρέχει κατά τις ορθές πληροφορίες για τα είδη που διακινούνται. Για τυχόν δυσλειτουργία ή διακοπή λειτουργίας του συστήματος που γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για αποκατάσταση του συντομότερου δυνατού. Η εταιρεία όμως δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται έναντι των χρηστών την ασφάλεια και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Ο χρήστης αποδέχεται την αδυναμία της εταιρείας να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις η εταιρεία αποδίδει τις πληροφορίες που λαμβάνει από τους προμηθευτές της.

Επιπλέον, η εταιρεία δεν εγγυάται ότι η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και των στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενό του, δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων.

1.2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πολίτες που καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και κακόβουλο λογισμικό (κακόβουλο λογισμικό) που και θα πρέπει να είναι ενημερωμένα στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, σε καμία περίπτωση, προς οιονδήποτε, για κάθε είδους άμεση, έμμεση, ειδική ή παρεπόμενη ζημία από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή οιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής εργασιών, απώλεια προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα χρηστών, χωρίς περιορισμούς ακόμη και αν μας έχει γνωστοποιηθεί ρητά η πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά τη χρήση ή την επίσκεψη, ο χρήστης ή ο επισκέπτης οφείλει να απαντήσει απευθείας στις αντίστοιχες σελίδες οι οποίες φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Παραπομπές του χρήστη προς άλλες ιστοσελίδες παρέχονται μόνο για διευκόλυνση των χρηστών, ως εκ τούτου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η εταιρεία αναλαμβάνει ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στις οποίες παραπέμπει ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές από τη χρήση προϊόντων που παραγγέλθηκαν και οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή από μέρους του χρήστη, απόκτηση ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος, (ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή) όπως πλημμελής κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες των χαρακτηριστικών και του τρόπου χρήσης των προϊόντων, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών κλπ , με μόνη υποχρέωση της εταιρείας σε αντικατάσταση των ελλατωματικών και για τα επιστρεφόμενα είδη συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις πολιτικές επιστροφές.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ελλείψεις στη διάθεση των προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, παλαιών φαινομένων, πυρκαγιών, απεργιών προμηθευτών ούτε και καθυστερήσεων στις παραδόσεις των οποίων εμπίπτουν στους παραπάνω λόγους ή εξαιτίας δυσλειτουργία του παρόχου, επεξεργασία των πληρωμών από την τράπεζα… Η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται στις συμβάσεις με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον λήφθηκαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει.

Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και την ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του χρήστη ή του επισκέπτη του.

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αιτήσεις νομικής (αστικής ή ποινικής) φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) η οποία συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένα, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ, η οποία προκύπτει για τον χρήστη ή επισκέπτεται το παρόν δικτυακού τόπου ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/ και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή / και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το ηλεκτρονικο κατάστημα, δύναται να παρέχει σύνδεση μεταξύ άλλων συνδέσμων, με ιστοσελίδες ή δικτυακούς τόπους τρίτων προκειμένου να τους διευκολύνει. Για το περιεχόμενο αυτών καθώς και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφαλείας, την πληρότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή τους όρους χρήσης αυτών, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη. Η σύνδεση με τους συνδέσμους και ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Ο χρήστης αποδέχεται ότι επισκεπτόμενος τον συγκεκριμένο ιστότοπο, είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παράνομο κ.λπ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπαίτια η εταιρεία για τυχόν βλάβες ή ζημιές που τυχόν υποστούν τους επισκέπτες του. Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο δεν περιέχει ανακρίβειες ή σφάλματα και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει.

1.3 ΕΥΘΥΝΗ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Αξιώσεις για αποζημίωση ή χρηματική ικανότητα πάσης φύσεως και νομικής βάσης, αποκλείονται για οποιονδήποτε λόγο ακόμη και για καθυστερήσεις παραδόσεων ή οποιονδήποτε άλλων λόγων.

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.